Pháp luật về trang thiết bị y tế

Hệ thống văn bản pháp luật về trang thiết bị y tế

Hệ thống các văn bản pháp luật về trang thiết bị y tế (quản lý, phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng, đăng ký lưu hành,…)

Nghị định

 1. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế;
 2. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
 3. Nghị định số 03/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Thông tư

 1. Thông tư số 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế;
 2. Thông tư số 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế;
 3. Thông tư số 46/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
 4. Thông tư số 14/2018/TT-BYT ban hành danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
 5. Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Một số quyết định và công văn tham khảo

 1. Công văn số 3593/BYT-TB-CT v/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
 2. Công văn số 7370/BYT-TB-CT v/v thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính Phủ;
 3. Công văn số 3140/BYT-TB-CT v/v cấp phép nhập khẩu TTBYT;
 4. Công văn số 673/TCHQ-KTSTQ v/v phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý TTBYT nhập khẩu;
 5. Công văn số 7100/BYT-TB-CT v/v tăng cường công tác quản lý TTBYT;
 6. Công văn số 14/BYT-TB-CT v/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ;
 7. Công văn số 16/BYT-TB-CT v/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ;
 8. Công văn số 3664/BYT-TB-CT v/v thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D;
 9. Quyết định số7115/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình thanh tra trang thiết bị y tế;
 10. Quyết định số 5252/QĐ-BYT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế;
 11. Quyết định số 5074/QĐ-BYT về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế;
 12. Công văn số 2320/GSQL-GQ1 v/v thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
 13. Công văn số 5464/BYT-TB-CT v/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
 14. Công văn số 2446/TCHQ-TXNK v/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế;
 15. Công văn số 3293/BYT-TB-CT v/v cấp phép nhập khẩu TTBYT;
 16. Thông báo số 13572/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

*Xem thêm:

*Vui lòng xem mục Bản quyền khi muốn sử dụng lại bài viết.

Bình luận

Scroll to Top
%d