Khoản vay nước ngoài

Hệ thống văn bản pháp luật về khoản vay nước ngoài

Các văn bản pháp luật quy định về khoản vay nước ngoài (cập nhật ngày 24/04/2020).

  1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11;
  2. Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối;
  3. Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;
  4. Nghị định số 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính Phủ bảo lãnh.
  5. Thông tư số 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính Phủ bảo lãnh.
  6. Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
  7. Thông tư số 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
  8. Thông tư số 05/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Xem thêm:

* Vui lòng xem mục Bản quyền khi muốn sử dụng lại bài viết.

Bình luận

Scroll to Top
%d