Hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp

Hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp

Hệ thống văn bản pháp luật về doanh nghiệp cập nhật đến ngày 28/05/2020.

  1. Luật Doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  3. Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;
  4. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  5. Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
  6. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;
  7. Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;
  8. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  9. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  10. Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

Xem thêm:

* Vui lòng xem mục Bản quyền khi muốn sử dụng lại bài viết.

Bình luận

Scroll to Top
%d